slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  

*./ Văn bản số 151/CV-TT ngày 30/3/2018 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế năm 2017 giảm hơn 10% so với năm 2016

30/3/2018 
*./ Nghị quyết số 16-NQ/HĐQT-TT ngày 21/3/2018 của Công ty V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Dự án tại 47 Cát Linh, Hà Nội 23/3/2018
*./ Văn bản số 147/TB-TT ngày 23/3/2018 của Công ty V/v: Chốt danh sách Cổ đông để phục vụ công tác lấy ý kiến bằng văn bản 23/3/2018

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: