slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 119/CV-TT ngày 20/3/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm hơn 10% so với năm 2017 – Công ty 21/3/2019
*./ Văn bản số 120/CV-TT ngày 20/3/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm hơn 10% so với năm 2017 trên BCTC Văn phòng Công ty 21/3/2019
*./ Thông báo 90 CTy CP TThi ngày 07.3.2019 v/v TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2019. 07/3/2019
*./ Thông báo số 85 CTy CP TMDV TThi v/v Chốt DS CĐ để tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2019 06/3/2019
*./ Quyết định 05 HĐQT ngày 5.3.2019 v/v Tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2019 06/3/2019
*./ Văn bản số 02/CBTT-TT ngày 29/01/2019 của HĐQT Công ty v/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 29/1/2019
*./ Văn bản số 44/CV-TT ngày 19/01/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 4/2018 giảm hơn 10% so với Quý 4/2017 trên BCTC Công ty 19/1/2019
*./ Văn bản số 43/CV-TT ngày 19/01/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 4/2018 giảm hơn 10% so với Quý 4/2017 trên BCTC văn phòng công ty 19/1/2019

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: