slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản 40 Giải trình lợi nhuận sau thuế Q.IV/2019  chênh lệch 10% so với Q.IV/2018 – Cty Tràng Thi 20/1/2020
*./ Văn bản 39 Giải trình lợi nhuận sau thuế Q.IV/2019  chênh lệch 10% so với Q.IV/2018 – Văn phòng Cty Tràng Thi. 20/1/2020
*./ Công bố thông tin số 17 ngày 15/01/2020 v/v CBTT bất thường về Nghị quyết ĐHĐ CĐ bất thường nằm 2020. 15/1/2020
*./ Nghị quyết số 14 HĐQT ngày 14/01/2020 v/v Nghị quyết ĐHĐ CĐ bất thường năm 2020. 15/1/2020
*./ Biên bản họp số 13 ngày 14/01/2020 v/v Biên bản họp ĐHĐ CĐ bất thường năm 2020. 15/1/2020
*./ Tờ trình 12 HĐQT ngày 11/11/2020 v/v  Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020. 11/1/2020
*./ Tờ trình 11 HĐQT ngày 11/01/2020 v/v  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP TMDV Tràng Thi. 11/1/2020
*./ Công bố thông tin bất thường số 04/CBTT-TT ngày 03/01/2020 v/v Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 03/1/2020
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 03/1/2020

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: