slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản số 20/CBTT-TT ngày 04/02/2021 v/v Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phê duyệt thông qua triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 04/02/2021
*./ Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 v/v Phê duyệt thông qua triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 04/02/2021
*./ Biên bản số 10/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021 của Công ty CP TMDV Tràng Thi Họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường năm 2021 03/02/2021
*./ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 03/02/2021
*./ Văn bản số 17/CBTT-TT ngày 03/02/2021 v/v Công bố thông tin bất thường về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 03/02/2021
*./ Văn bản 09 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2020 chênh lệch 10% so với Qúy IV/2019 – Công ty Tràng Thi. 20/01/2021
*./ Văn bản 08 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2020 chênh lệch 10% so với Qúy IV/2019- Văn phòng Công ty Tràng Thi. 20/01/2021
*./ Công bố thông tin bất thường về Tài liệu họp ĐHĐ CĐ bất thường 2021 13/01/2021
*./ Tài liệu ĐHĐ CĐ bất thường 2021 12/01/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: