slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản 66 Giải trình lợi nhuận sau thuê năm 2020 chênh lệch 10% so với năm 2019- Công ty Tràng Thi 30/03/2021
*./ Văn bản 65 Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 chênh lệch 10% so với năm 2019 – Văn phòng Công ty Tràng Thi. 30/03/2021
*./ Văn bản số 57/CBTT-TT ngày 22/03/2021 của Công ty Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc mua 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Dược phẩm T&T từ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. 22/03/2021
*./ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 20/03/2021 của Công ty v/v Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng 100% vốn góp từ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T. 22/03/2021
*./ Thông báo gia hạn thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Market đăng báo) 17/03/2021
*./ Văn bản số 47/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 17/03/2021 v/v Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT về Gia hạn thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 17/03/2021
*./ Văn bản số 49/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 17/03/2021 v/v Thông báo gia hạn thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 17/03/2021
*./ Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 17/03/2021 v/v Gia hạn thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 17/03/2021
*./ Thông báo chào bán Cổ phần cho Cổ đông hiện hữu 05/03/2021
*./ Văn bản số 20/CBTT-TT ngày 04/02/2021 v/v Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phê duyệt thông qua triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 04/02/2021
*./ Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 v/v Phê duyệt thông qua triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 04/02/2021
*./ Biên bản số 10/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021 của Công ty CP TMDV Tràng Thi Họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường năm 2021 03/02/2021
*./ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 03/02/2021
*./ Văn bản số 17/CBTT-TT ngày 03/02/2021 v/v Công bố thông tin bất thường về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 03/02/2021
*./ Văn bản 09 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2020 chênh lệch 10% so với Qúy IV/2019 – Công ty Tràng Thi. 20/01/2021
*./ Văn bản 08 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2020 chênh lệch 10% so với Qúy IV/2019- Văn phòng Công ty Tràng Thi. 20/01/2021
*./ Văn bản số 09/CBTT-TT ngày 15/01/2021 của HĐQT v/v Báo cáo công tác quản trị cả năm 2020 của Công ty 15/1/2022
*./ Công bố thông tin bất thường về Tài liệu họp ĐHĐ CĐ bất thường 2021 13/01/2021
*./ Tài liệu ĐHĐ CĐ bất thường 2021 12/01/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: