slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản 69 Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 chênh lệch 10% so với năm 2020 – Công ty Tràng Thi 30/3/2022
*./ Văn bản 68 Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 chênh lệch 10% so với năm 2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi 30/3/2022
*./ Văn bản số 154/QĐ-SGDHN Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 22/03/2022 v/v Quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần TMDV Tràng Thi 24/3/2022
*./ Văn bản số 41/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 09/03/2022 v/v Công bố thông tin bất thường về việc Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 09/3/2022
*./ Văn bản số 04/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 09/03/2022 v/v Thông báo về chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 09/3/2022
*./ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 09/03/2022 v/v Thông qua Kế hoạch và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 09/3/2022
*./ Văn bản 17 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2021 chênh lệch (+/-) hơn 10% so với Qúy IV/2020 – Công ty Tràng Thi 19/1/2022
*./ Văn bản 16 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2021 chênh lệch (+/-) hơn 10% so với Qúy IV/2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi 19/1/2022
*./ Văn bản số 01/2022/BC-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 11/01/2022 v/v Báo cáo Tình hình quản trị công ty (Năm 2021) 11/1/2022

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: