slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản 17 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2021 chênh lệch (+/-) hơn 10% so với Qúy IV/2020 – Công ty Tràng Thi 19/1/2022
*./ Văn bản 16 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy IV/2021 chênh lệch (+/-) hơn 10% so với Qúy IV/2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi 19/1/2022
*./ Văn bản số 01/2022/BC-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 11/01/2022 v/v Báo cáo Tình hình quản trị công ty (Năm 2021) 11/1/2022

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: