slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Phụ lục: Danh sách cổ đông kèm biên bản kiểm phiếu 13/01/2022
*./ Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Tràng Thi ngày 13/01/2023 v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (+ Kèm Biên bản kiểm phiếu) 13/01/2022
*./ Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 03/01/2023 v/v Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao/uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 03/01/2022
*./ Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 03/01/2023 v/v Thông qua Phương án góp vốn hợp tác kinh doanh và đầu tư cùng Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam (+ Phương án tóm tắt) 03/01/2022
*./ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 03/01/2022

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: