slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 211/CBTT-TT ngày 27/4/2018 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường 27/4/2018
*./ Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Tài liệu đính kèm 27/4/2018
*./ Văn bản số 202/CBTT-TT ngày 23/4/2018 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường (kèm Nghị quyết 24 HĐQT CTy ngày 23/4/2018 + Biên bản kiểm phiếu + Danh sách cổ đông) 23/4/2018
*./ Văn bản số 160/TB-TT ngày 04/4/2018 của Công ty v/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc lựa chọn Công ty T&T Land hợp tác thực hiện Dự án tại 47 Cát Linh 04/4/2018
*./ Thông báo số 158/TB-TT ngày 03/4/2018 của Công ty V/v: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai dự án 47 Cát Linh 03/4/2018
*./ Văn bản số 154/CV-TT ngày 02/4/2018 của Công ty v/v Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 02/4/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: