slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP TMDV Tràng Thi 11/5/2018
*./ NQ số 35/NQ-ĐHĐCĐ-TT ngày 11/5/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 11/5/2018
*./ Văn bản số 236/CBTT-TT ngày 11/5/2018 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường  11/5/2018
*./ Báo cáo số 205/BC-TT ngày 24/4/2018 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2017, Định hướng hoạt động năm 2018 10/5/2018
*./ Tóm tắt báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính và một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2017 09/5/2018
*./ Báo cáo số 03/BC-TT ngày 09/5/2018 Báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 09/5/2018
*./ Báo cáo số 34/BC-TT ngày 04/5/2018 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 09/5/2018
*./ Tờ trình số 32/TTr-TT ngày 04/5/2018 V/v: Thông qua mức lương hoặc thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 08/5/2018
*./ Tờ trình số 31/TTr-TT ngày 04/5/2018 V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch Kinh doanh dịch vụ năm 2018 08/5/2018
*./ Tờ trình số 30/TTr-TT ngày 04/5/2018 V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 08/5/2018
*./ Tờ trình số 29/TTr-TT ngày 04/5/2018 V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 08/5/2018
*./ Văn bản số 215/CV-TT ngày 02/5/2018 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 1/2018 giảm hơn 10% so với Quý 1/2017 trên BCTC văn phòng công ty 02/5/2018
*./ Văn bản số 211/CBTT-TT ngày 27/4/2018 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường 27/4/2018
*./ Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Tài liệu đính kèm 27/4/2018
*./ Văn bản số 202/CBTT-TT ngày 23/4/2018 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường (kèm Nghị quyết 24 HĐQT CTy ngày 23/4/2018 + Biên bản kiểm phiếu + Danh sách cổ đông) 23/4/2018
*./ Văn bản số 160/TB-TT ngày 04/4/2018 của Công ty v/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc lựa chọn Công ty T&T Land hợp tác thực hiện Dự án tại 47 Cát Linh 04/4/2018
*./ Thông báo số 158/TB-TT ngày 03/4/2018 của Công ty V/v: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai dự án 47 Cát Linh 03/4/2018
*./ Văn bản số 154/CV-TT ngày 02/4/2018 của Công ty v/v Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 02/4/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: