slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 168/CBTT-TT ngày 07/5/2019 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường (kèm Văn bản số 273/CV-ĐKKD ngày 16/4/2019 của P.ĐKKD Sở KH&ĐT tp Hà Nội). 07/5/2019
*./ Văn bản số 273/CV-ĐKKD ngày 26/4/2019 của P.ĐKKD Sở KH&ĐT tp Hà Nội v/v Chấp thuận gia hạn họp ĐHĐ CĐ thường niên 2019. 07/5/2019
*./ Văn bản số 155/CV-TT ngày 22/4/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 1/2019 tăng hơn 10% so với Quý 1/2018 trên BCTC văn phòng công ty 22/4/2019
*./ Văn bản số 154/CV-TT ngày 22/4/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 1/2019 tăng hơn 10% so với Quý 1/2018 22/4/2019
*./ Văn bản số 09/TCHC-TT ngày 16/4/2019 của Công ty v/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019. 16/4/2019
*./ Văn bản số 08-NQ/HĐQT-TT ngày 16/4/2019 của HĐQT Công ty CP TThi v/v Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2019 16/4/2019
*./ Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán – Cty TThi 08/4/2019
*./ Báo cáo số 134 CTy CP TThi 8.4.2019 Báo cáo thường niên 2018 08/4/2019

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: