slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 185/CBTT-TT ngày 08/5/2020 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường về tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020. 08/05/2020
*./ Thông báo số 34/TB-TT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty v/v Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020. 08/05/2020
*./ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 08/05/2020
*./ Văn bản 159 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2020 chênh lệch 10% so với Quý I/2019 – Công ty Tràng Thi. 20/04/2020
*./ Văn bản 158 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2020 chênh lệch 10% so với Quý I/2019 – Văn phòng Cty Tràng Thi. 20/04/2020
*./ Văn bản 156 Công bố thông tin bất thường  20/04/2020
*./ Nghị quyết 31 Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/04/2020
*./ Văn bản 140 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (Năm báo cáo: 2019) 09/04/2020

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: