slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 281A/CBTT-TT ngày 29/6/2020 của Công ty Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 29/06/2020
*./ Nghị quyết số 66/2020/NQ- HĐQT ngày 29/6/2020 của Công ty v/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 29/06/2020
*./ Biên bản số 65/2020/BB-HĐQT ngày 29/6/2020 của Công ty họp Hội đồng quản trị 29/06/2020
*./ Văn bản số 280/CBTT-TT ngày 25.6.2020 về Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 25/06/2020
*./ Nghị quyết số 64/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25.6.2020 về Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 25/06/2020
*./ Biên bản số 63/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25.6.2020 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 25/06/2020
*./ Mẫu phiếu bầu cử - thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 16/06/2020
*./ Văn bản số 263/BC-TT ngày 16/6/2020 v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2019 - Định hướng hoạt động năm 2020 16/06/2020
*./ Văn bản số 262/CBTT-TT ngày 16/6/2020v/v Công bố thông tin bất thường về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 16/06/2020
*./ Văn bản số 45/2020/TB-HĐQT ngày 15/6/2020 của Công ty v/v Thông báo đề cử nhân sự bầu Thành viên HĐQT/ BKS của Công ty CP TMDV Tràng Thi nhiệm kỳ 2020-2025 15/06/2020
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 15/06/2020
*./ Chương trình ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020 15/06/2020
*./ Văn bản số 44/2020/TM-HĐQT ngày 15/6/2020 của Công ty v/v Thư mời dự họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020 15/06/2020
*./ Văn bản số 185/CBTT-TT ngày 08/5/2020 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường về tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020. 08/05/2020
*./ Thông báo số 34/TB-TT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty v/v Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020. 08/05/2020
*./ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 08/05/2020
*./ Văn bản 159 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2020 chênh lệch 10% so với Quý I/2019 – Công ty Tràng Thi. 20/04/2020
*./ Văn bản 158 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2020 chênh lệch 10% so với Quý I/2019 – Văn phòng Cty Tràng Thi. 20/04/2020
*./ Văn bản 156 Công bố thông tin bất thường  20/04/2020
*./ Nghị quyết 31 Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/04/2020
*./ Văn bản 140 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (Năm báo cáo: 2019) 09/04/2020

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: