slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Thông báo số 2157/TB-SGDHN Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18/06/2021 v/v Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (MCK: T12) 21/06/2021
*./ Thông báo số 2099/TB-SGDHN ngày 10/6/2021 của SGDCK HN v/v Thông báo chấp thuận thay đổi đăng lý giao dịch  đối với cổ phiếu của Công ty CP TMDV Tràng Thi (MCK: T12) 14/06/2021
*./ Quyết định số 268/QĐ-SGDHN ngày 10/6/2021 của SGDCK HN v/v Chấp thuận thay đổi đăng lý giao dịch cổ phiếu của Công ty CP TMDV Tràng Thi. 14/06/2021
*./ Thông báo số 41 HĐQT ngày 11/6/2021 gửi Cổ đông v/v Hoãn tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2021. 11/06/2021
*./ Công bố thông tin bất thường số 146/CBTT ngày 11/6/2021 11/06/2021
*./ Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 v/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng và Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/06/2021
*./ Văn bản số 125/2021/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 11/05/2021
*./ Văn bản số 124/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v CBTT về việc Nghị quyết của HĐQT về Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/05/2021
*./ Văn bản số 36/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/05/2021
*./ Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/05/2021
*./ Văn bản số 123/TCHC-TT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/05/2021
*./ Văn bản số 122/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng và lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/05/2021
*./ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng và Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/05/2021
*./ Văn bản số 121/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 11/05/2021 v/v Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 11/05/2021
*./ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp - Công ty cổ phần TMDV Tràng Thi. 11/05/2021
*./ Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 04/05/2021 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi xử lý số lượng cổ phần còn dư. 04/05/2021
*./ Văn bản số 107/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 04/05/2021 v/v Công bố thông tin về việc Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi xử lý số lượng cổ phần còn dư. 04/05/2021
*./ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 26/04/2021 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu chưa mua hết 26/04/2021
*./ Văn bản số 97/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 26/04/2021 v/v Công bố thông tin về việc Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu chưa mua hết 26/04/2021
*./ Văn bản 92 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2021 chênh lệch 10% so với Qúy I/2020- Công ty Tràng Thi. 19/04/2021
*./ Văn bản 91 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy I/2021 chênh lệch 10% so với Qúy I/2020- Văn phòng Công ty Tràng Thi. 19/04/2021
*./ Báo cáo kiểm toán năm 2020- Công ty Tràng Thi. 08/04/2021
*./ Văn bản số 80/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 08/04/2021 v/v Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi – Năm báo cáo: 2020. 08/04/2021
*./ Văn bản số 23/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 07/04/2021 v/v Thông báo về chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 07/04/2021
*./ Văn bản 74/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 07/04/2021 v/v Công bố thông tin bất thường về việc Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 07/04/2021
*./ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 07/04/2021 v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: