slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản 92 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2021 chênh lệch 10% so với Qúy I/2020- Công ty Tràng Thi. 19/04/2021
*./ Văn bản 91 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy I/2021 chênh lệch 10% so với Qúy I/2020- Văn phòng Công ty Tràng Thi. 19/04/2021
*./ Báo cáo kiểm toán năm 2020- Công ty Tràng Thi. 08/04/2021
*./ Văn bản số 80/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 08/04/2021 v/v Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi – Năm báo cáo: 2020. 08/04/2021
*./ Văn bản số 23/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 07/04/2021 v/v Thông báo về chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 07/04/2021
*./ Văn bản 74/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 07/04/2021 v/v Công bố thông tin bất thường về việc Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 07/04/2021
*./ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 07/04/2021 v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: