slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản số 183/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 22/06/2022 v/v Thông báo cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các Cổ đông đã lưu ký 22/6/2022
*./ Văn bản số 1883/TB-VSD Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 31/05/2022 v/v Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 03/6/2022
*./ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 15. 04/5/2022
*./ Văn bản số 127/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 04/05/2022 v/v Công bố thông tin về việc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 15 04/5/2022
*./ Văn bản số 123/CBTT-TT ngày 29/04/2022 v/v CBTT về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TMDV Tràng Thi. 29/4/2022
*./ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022). 29/4/2022
*./ Nghị quyết số 25/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 v/v Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 29/4/2022
*./ Văn bản số 24/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 v/v Biên bản họp về các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 29/4/2022
*./ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi – Quang Húc 28/4/2022
*./ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 22/04/2022 v/v Thành lập Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi – Quang Húc do Công ty CP TMDV Tràng Thi là Chủ sở hữu. 28/4/2022
*./ Văn bản số 121/CBTT-TT ngày 28/04/2022 v/v Công bố thông tin về việc Công ty CP TMDV Tràng Thi thành lập Công ty TNHH Khu đô thị Tràng Thi – Quang Húc – doanh nghiệp dự án do Công ty CP TMDV Tràng Thi làm chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ. 28/4/2022
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Cập nhật 25/4/2022
*./ Văn bản số 113/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 25/04/2022 v/v Công bố thông tin về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 25/4/2022
*./ Văn bản số 106/BC-TT Công ty Tràng Thi ngày 21/04/2022 v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 22/4/2022
*./ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Tràng Thi – Nghệ An 21/4/2022
*./ Nghị quyết số 14-1 HĐQT Công ty ngày 20/04/2022 v/v Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Tràng Thi – Nghệ An do Công ty CP TMDV Tràng Thi là chủ sở hữu 21/4/2022
*./ Văn bản số 105/CBTT-TT ngày 21/04/2022 v/v Công bố thông tin bất thường về việc Công ty CP TMDV Tràng Thi thành lập Công ty TNHH Một thành viên Tràng Thi – Nghệ An – doanh nghiệp dự án do Công ty CP TMDV Tràng Thi làm chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ 21/4/2022
*./ Văn bản 103 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy I/2022 chênh lệch 10% so với Qúy I/2021 – Công ty Tràng Thi 20/4/2022
*./ Văn bản số 85/CBTT-TT ngày 06/04/2022 v/v Công bố thông tin bất thường về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 06/4/2022
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 06/4/2022
*./ Văn bản số 83/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 05/04/2022 v/v Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi – Năm báo cáo: 2021 và Báo cáo kiểm toán của Công ty Tràng Thi năm 2021 05/4/2022

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: