slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Biên bản số 27 và Nghị quyết số 28 của Công ty Tràng Thi ngày 27/4/2023 v/v Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 27/04/2023
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Cập nhật 18/04/2023
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Cập nhật 05/04/2023
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 04/04/2023

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: