slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản số 186/CBTT-TT ngày 02/8/2021 của Công ty- Công bố thông tin bất thường Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T. 02/08/2021
*./Nghị quyết số 42B/2021/NQ-HĐQT ngày 06/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp (100% vốn góp) của Công ty CP TMDV Tràng Thi tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T cho Công ty CP Tập đoàn T&T 02/08/2021
*./ Văn bản 176 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy II/2021 chênh lệch 10% so với Qúy II/2020 – Công ty Tràng Thi 20/07/2021
*./ Văn bản 175 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy II/2021 chênh lệch 10% so với Qúy II/2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi 20/07/2021
*./ Văn bản số 174/2021/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 19/07/2021
*./ Văn bản số 48/2021/TB-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 19/07/2021
*./ Văn bản số 173/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v CBTT về việc Nghị quyết của HĐQT về Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 19/07/2021
*./ Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 19/07/2021
*./ Văn bản số 43/BC-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 09/07/2021 v/v Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2021). 10/07/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: