slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên - Văn bản cập nhật 28/09/2021
*./ Văn bản số 246/CBTT-TT ngày 28/9/2021 của Công ty v/v Cập nhật tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 28/09/2021
*./ Văn bản số 229/CBTT-TT ngày 6/9/2021 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường về Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 10/9/2021 và thống nhất thời gian mới để tổ chức Đại hội 06/09/2021
*./ Hướng dẫn cổ đông đăng ký tham gia và theo dõi, thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trực tuyến 06/09/2021
*./ Các mẫu giấy xác nhận - giấy ủy quyền tham dự Đại hội 06/09/2021
*./ Thông báo số 63/2021/TB-HĐQT ngày 6/9/2021 của Công ty v/v Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 06/09/2021
*./ Quyết định số 62/2021/QĐ-HĐQT ngày 6/9/2021 của Công ty v/v Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 10/9/2021 và thống nhất thời gian mới để tổ chức Đại hội 06/09/2021
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 -  Cập nhật 30/08/2021
*./ Văn bản 219 Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2020 – Công ty Tràng Thi 28/08/2021
*./ Văn bản 218 Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi 28/08/2021
*./ Công bố thông tin bất thường số 209 ngày 20/8/2021 20/08/2021
*./ Báo cáo kết quả hoạt động KDDV 2020 - Định hướng hoạt động 2021 20/08/2021
*./ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 20/08/2021
*./ Văn bản số 203/CBTT-TT ngày 16/08/2021 v/v Công bố thông tin bất thường về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 16/08/2021
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 14/08/2021
*./ Văn bản số 186/CBTT-TT ngày 02/8/2021 của Công ty- Công bố thông tin bất thường Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T. 02/08/2021
*./Nghị quyết số 42B/2021/NQ-HĐQT ngày 06/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp (100% vốn góp) của Công ty CP TMDV Tràng Thi tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T cho Công ty CP Tập đoàn T&T 02/08/2021
*./ Văn bản 176 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy II/2021 chênh lệch 10% so với Qúy II/2020 – Công ty Tràng Thi 20/07/2021
*./ Văn bản 175 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy II/2021 chênh lệch 10% so với Qúy II/2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi 20/07/2021
*./ Văn bản số 174/2021/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 19/07/2021
*./ Văn bản số 48/2021/TB-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 19/07/2021
*./ Văn bản số 173/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v CBTT về việc Nghị quyết của HĐQT về Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 19/07/2021
*./ Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 19/07/2021 v/v Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 19/07/2021
*./ Văn bản số 43/BC-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 09/07/2021 v/v Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2021). 10/07/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: