slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./  Văn bản 327 ngày 18/9/2019 v/v Công bố tông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội. 18/9/2019
*./ Quyết định 72508 ngày 17/9/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v Xử phạt vi phạm hành chính 17/9/2019
*./ CBTT số 306/CBTT-TT ngày 23/8/2019 về việc Thay đổi địa chỉ đăng thông tin điện tử phục vụ công tác công khai thông tin 23/8/2019
*./ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS tại ĐHĐ CĐ thường niên 2019 – triệu tập lần 2 22/8/2019
*./ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại ĐHĐ CĐ thường niên 2019 – triệu tập lần 2 22/8/2019
*./ Văn bản số 302 Giám đốc CTy ngày 17/8/2019 v/v CBTT bất thường về ĐHĐ CĐ thường niên 2019 – triệu tập lần 2 17/8/2019
*./ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP TMDV Tràng Thi 16/8/2019
*./ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP TMDV Tràng Thi 16/8/2019
*./ VB 295 ngày 22.7.2019 Giải trình về LN 6 tháng đầu năm giảm hơn 10% so với cùng kỳ trên BCTC Công ty 14/8/2019
*./ VB 294 ngày 22.7.2019 Giải trình về LN sau thuế 6 tháng đầu năm tăng hơn 10% so với cùng kỳ trên BCTC Văn phòng CTy 14/8/2019
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (triệu tập lần 2) 06/8/2019
*./ Thông báo 41/TB-TT ngày 05/8/2019 của HĐQT v/v Đề cử nhân sự để bầu bổ sung TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020 kèm mẫu Đơn, DS và SYLL 05/8/2019
*./ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 15/8/2019 05/8/2019
*./ Thông báo số 40/TB-TT ngày 05/8/2019 của HĐQT v/v Mời dự ĐHĐ CĐ thường niên 2019 (triệu tập lần 2)  kèm mẫu UQ và DS 05/8/2019
*./ Quyết định số 40A-QĐ/HĐQT-TT ngày 03/8/2019 của HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2019 – Triệu tập lần thứ hai 03/8/2019
*./ CBTT số 277/CBTT-TT ngày 30/7/2019 của Công ty v/v Hoãn họp ĐHĐ CĐ thường niên 2019 30/7/2019
*./ Thông báo số 38-TB/HĐQT-TT ngày 30/7/2019 của HĐQT công ty v/v Hoãn họp ĐHĐ CĐ thường niên 2019 30/7/2019
*./ Văn bản số 270CV-TT ngày 22/7/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 2/2019 giảm hơn 10% so với Quý 2/2018 22/7/2019
*./ Văn bản số 269/CV-TT ngày 22/7/2019 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 2/2019 tăng hơn 10% so với Quý 2/2018 trên BCTC văn phòng công ty 22/7/2019
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 18/7/2019
*./ Văn bản số 263/CBTT-TT ngày 18/7/2019 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường (Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019) 18/7/2019
*./ Văn bản số 221/CBTT-TT ngày 01/7/2019 v/v Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty 01/7/2019
*./ Quyết định số 18-QĐ/HĐQT-TT ngày 01/7/2019 v/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Nguyễn Hải Hà từ ngày 01/7/2019 01/7/2019
*./ Quyết định số 17-QĐ/HĐQT-TT ngày 01/7/2019 v/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thu Quỳnh từ ngày 01/7/2019 01/7/2019

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: