slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản 372 Công bố thông tin bất thường về việc Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 29/09/2020
*./ Văn bản 73 Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 28/09/2020
*./ Văn bản 72 Nghị quyết của HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 28/09/2020
*./ Văn bản 366 Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2020 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2019 – Công ty Tràng Thi 19/09/2020
*./ Văn bản 365 Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2020 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2019 – Văn phòng Cty Tràng Thi 19/09/2020
*./ Công văn 346/CBTT-TT ngày 18/08/2020 của Công ty v/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 18/08/2020
*./ Công văn 331/CV-TT ngày 12/08/2020 của Công ty v/v Xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính niên độ năm 2020 12/08/2020
*./ Văn bản 306 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II/2020 chênh lệch 10% so với Quý II/2019 – Văn phòng Cty Tràng Thi. 17/07/2020
*./ Văn bản 305 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II/2020 chênh lệch 10% so với Quý II/2019 – Công ty Tràng Thi. 17/07/2020
*./ Văn bản số 68/CBTT-TT ngày 14/7/2020 của Công ty Công bố thông tin về Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 14/07/2020

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: