slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Nội dung về ngành nghề kinh doanh 06/11/2017
*./ Bản cáo bạch (tóm tắt thông tin) 06/11/2017
*./ Quyết định số 902/QĐ-SGDHN v/v Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP TMDV Tràng Thi 06/11/2017

*./ Thông báo 1415/TB-SGDHN v/v Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP TMDV Tràng Thi

06/11/2017

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: