slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 544/CBTT-TT ngày 07/12/2018 của Công ty v/v Công bố thông tin. 07/12/2018
*./ Văn bản số 80551/QĐ-CT-KTT3 ngày 06/12/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội v/v Xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 07/12/2018
*./ Văn bản số 523/CBTT-TT ngày 06/11/2018 v/v Danh sách nội bộ và những người có liên quan. 06/11/2018
*./ Văn bản số 522/CBTT-TT ngày 06/11/2018 v/v Thông báo thay đổi nhân sự 06/11/2018
*./ Văn bản số 521/CBTT-TT ngày 06/11/2018 v/v Công bố thông tin bất thường 06/11/2018
*./ Biên bản họp ĐHĐ CĐ bất thường ngày 06.11.2018 06/11/2018
*./ Nghị quyết 60/NQ-ĐHĐCĐ-TT ngày 06/11/2018 v/v Nghị quyết ĐHĐ CĐ bất thường năm 2018 06/11/2018
*./ Văn bản số 517/CBTT-TT ngày 27/10/2018 v/v Công bố thông tin bất thường. 27/10/2018
*./ Chương trình ĐHĐ CĐ bất thường CTy CP TMDV Tràng Thi 2018. 27/10/2018
*./ Mẫu Thẻ biểu quyết tại ĐHĐ CĐ bất thường CTy CP TMDV Tràng Thi 2018. 27/10/2018
*./ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐ CĐ bất thường CTy CP TMDV Tràng Thi 2018. 27/10/2018
*./ Văn bản số 58/DS-HĐQT-TT ngày 27/10/2018 v/v Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS CTy, nhiệm ỳ 2015-2020 + Trích ngang. 27/10/2018
*./ Quy chế số 57/QC-TT ngày 27/10/2018 v/v QC bầu cử bổ sung TV BKS tại phiên họp ĐHĐ CĐ bất thường 2018 CTy CP TMDV Tràng Thi, nhiệm kỳ 2015-2020. 27/10/2018
*./ Thông báo số 56/TB-TT ngày 27/10/2018 v/v Đề cử nhân sự để bầu bổ sung TV BKS CTy,nhiệm kỳ 2015-2020 + mẫu Đơn đề cử và SYLL. 27/10/2018
*./ Tờ trình số 55/TTr-HĐQT-TT ngày 27/10/2018 v/v Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cúc – Trưởng BKS CTy và Bầu bổ sung 01 TV BKS CTy, nhiệm kỳ 2015-2020 + Đơn từ nhiệm và SYLL. 27/10/2018
*./ Văn bản số 54/HĐQT-TT ngày 27/10/2018 v/v Thể thức tiến hành ĐH và biểu quyết tại ĐHĐ CĐ bất thường năm 2018. 27/10/2018
*./ Thông báo số 53/TB-TT ngày 27/10/2018 v/v Mời dự ĐHĐ CĐ bất thường 2018 + mẫu GUQ và DS 27/10/2018
*./ Văn bản số 511/CV-TT ngày 16/10/2018 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 3/2018 giảm hơn 10% so với Quý 3/2017 trên BCTC Công ty 16/10/2018
*./ Văn bản số 510/CV-TT ngày 16/10/2018 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 3/2018 tăng hơn 10% so với Quý 3/2017 trên BCTC văn phòng công ty 16/10/2018
*./ Thông báo 490 Công ty 3.10.2018 Ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. 03/10/2018
*./ Nghị quyết 52 HĐQT Công ty 2.10.2018 Triệu tập ĐHĐ CĐ bất thường để t/h miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BK nk 2015-2020 và Thông báo 489 Công ty 2.10.2018 Chốt DS CĐ để phục vụ công tác tổ chức ĐHĐ CĐ bất thường năm2018. 02/10/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: