slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ VB ngày 09/12/2019 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường về miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. 10/12/2019
*./ VB ngày 09/12/2019 của Ông Trần Trung Tuân v/v BC về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 10/12/2019
*./ VB ngày 09/12/2019 của Bà Hoàng Thị Minh Phượng v/v BC về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 10/12/2019
*./ VB ngày 09/12/2019 của Bà Nguyễn Thị Phương Lan v/v BC về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 09/12/2019
*./ Quyết định số 74/2019/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2019 v/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Quỳnh giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty 09/12/2019
*./ Quyết định số 73/2019/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2019 v/v Miễn nhiệm bà Nguyễn Hải Hà thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty 09/12/2019
*./ Thông báo 438 ngày 06/12/2019 gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 06/12/2019
*./ Văn bản số 437 ngày 06/12/2019 về Công bố thông tin bất thường- Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 06/12/2019
*./ Thông báo số 436 ngày 06/12/2019 của Công ty gửi Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 06/12/2019
*./ Nghị quyết 71 ngày 06/12/2019 của HĐQT về Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 06/12/2019
*./ Nghị quyết số 69/2019/NQ-HĐQT ngày 05/12/2019 của HĐQT Công ty CP TMDV Tràng Thi 05/12/2019
*./ Văn bản ngày 05/12/2019 v/v công bố thông tin bất thường bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 05/12/2019
*./ Văn bản ngày 04/12/2019 của Ông Vũ Trọng Tuấn v/v Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng 05/12/2019
*./ Văn bản ngày 29/11/2019 của Bà Nguyễn Thị Phương Lan v/v Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên 02/12/2019
*./ Văn bản ngày 28/11/2019 của Ông Vũ Trọng Tuấn v/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng 29/11/2019
*./ Văn bản ngày 10/11/2019 của Bà Hoàng Thị Minh Phượng v/v Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên. 13/11/2019
*./ Văn bản ngày 12/11/2019 của Ông Trần Trung Tuân v/v Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên. 12/11/2019
*./ Văn bản ngày 11/11/2019 của Bà Nguyễn Thị Phương Lan v/v Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên. 12/11/2019
*./ Văn bản ngày 08/11/2019 của TCT Thương mại Hà Nội-CTCP v/v Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. 09/11/2019
*./ VB ngày 31/10/2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP v/v Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 31/10/2019
*./ VB 380 ngày 18/10/2019 Giải trình về LN sau thuế Quý III/2019 chênh lệch (+/-) hơn 10% so với Quý III/2019 trên BCTC Công ty 18/10/2019
*./ VB 379 ngày 18/10/2019 Giải trình về LN sau thuế Quý III/2019 chênh lệch (+/-) hơn 10% so với Quý III/2019 trên BCTC Văn phòng Công ty 18/10/2019
*./ Thông báo 365 ngày 11/10/2019 v/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm Nghị quyết 53 HĐQT ngày 09/10/2019). 11/10/2019
*./ Văn bản 54 HĐQT ngày 10.10.2019 v/v Thông báo chốt DS cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. 10/10/2019
*./ Nghị quyết 53/2019/NQ-HĐQT ngày 08/10/2019 của HĐQT Công ty CP TMDV Tràng Thi. 09/10/2019
*./  Thông Báo 344 Chi trả cổ tức cho các cổ đông 04/10/2019
     

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: