slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản 444/2020/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 14/12/2020 v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 14/12/2020
*./ Văn bản 98/TB-TT ngày 14/12/2020 v/v Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 14/12/2020
*./ Văn bản 443/CBTT-TT ngày 14/12/2020 CBTT v/v Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 14/12/2020
*./ Nghị quyết 97/2020/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 14/12/2020 v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 14/12/2020
*./ Văn bản 437/TB-TT ngày 09/12/2020 v/v Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 cho các Cổ đông Công ty CP TMDV Tràng Thi. 09/12/2020
*./ Văn bản 416/CBTT-TT ngày 17/11/2020 v/v Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (mã chứng khoán T12) 17/11/2020
*./ Quyết định 95/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2020 v/v Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 17/11/2020
*./ Văn bản 410/CBTT-TT ngày 12/11/2020 v/v Công bố thông tin bất thường  về Quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 12/11/2020
*./ Quyết định 93/2020/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2020 v/v Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 12/11/2020
*./ Văn bản số 399/CBTT-TT ngày 05/11/2020 v/v Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025. 05/11/2020
*./ Nghị quyết số 88/2020/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 05/11/2020
*./ Nghị quyết số 398/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần 2). 05/11/2020
*./ Biên bản số 397/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020 của Công ty CP TMDV Tràng Thi Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần 2). 05/11/2020
*./ Văn bản 383/CBTT-TT ngày 31/10/2020 v/v Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc công ty. 31/10/2020
*./ Quyết định 86/2020/TTr-HĐQT ngày 31/10/2020 v/v Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty – ông Chử Đức Toàn. 31/10/2020
*./ Quyết định 85/2020/TTr-HĐQT ngày 31/10/2020 v/v Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty – bà Nguyễn Thị Kim Anh. 31/10/2020
*./Quyết định 84/2020/TTr-HĐQT ngày 31/10/2020 v/v Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty – ông Vũ Trọng Tuấn. 31/10/2020
*./ Tờ trình 83/2020/TTr-HĐQT ngày 30/10/2020 v/v Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 52/2020/TTr-HĐQT ngày 15/6/2020 về phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi. 30/10/2020
*./ Văn bản 382/CBTT-TT ngày 30/10/2020 v/v Công bố thông tin về việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2). 30/10/2020
*./ Văn bản 375/CBTT-TT ngày 23/10/2020 v/v Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2). 23/10/2020
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Lần 2) 23/10/2020
*./ Văn bản 393 Giải trình lợi nhuận sau thuê Qúy III/2020 chênh lệch 10% so với Qúy III/2020- Công ty Tràng Thi. 20/10/2020
*./ Văn bản 392 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy III/2020 chênh lệch 10% so với Qúy III/2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi. 20/10/2020

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: