slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Văn bản số 311/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 26/11/2021 v/v Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông Công ty CP TMDV Tràng Thi 26/11/2021
*./ Văn bản 289/TB-TT Công ty Tràng Thi ngày 08/11/2021 v/v TB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020. 08/11/2021
*./ Văn bản 288/CBTT-TT Công ty Tràng Thi ngày 08/11/2021 v/v CBTT về Quyết định của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 08/11/2021
*./ Nghị quyết 77 HĐQT Công ty ngày 08/11/2021 v/v Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 08/11/2021
*./ Văn bản 281 Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo Qúy III/2021 bị lỗ - Công ty Tràng Thi. 25/10/2021
*./ Văn bản 278/CBTT-TT ngày 19/10/2021 CBTT v/v Nghị quyết của HĐQT thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thái Sơn Long An (tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành: 30% vốn điều lệ) 19/10/2021
*./ Nghị quyết 73/2021/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 18/10/2021 v/v Phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An. 19/10/2021
*./ Văn bản 276 Giải trình lợi nhuận sau thuế Qúy III/2021 chênh lệch 10% so với Qúy III/2020 – Văn phòng Công ty Tràng Thi. 18/10/2021
*./ Văn bản số 269/CBTT-TT ngày 12/10/2021 của Công ty v/v Công bố thông tin bất thường v/v Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 08/10/2021) 12/10/2021
*./ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 08/10/2021) 12/10/2021
*./ Văn bản số 71/2021/QC-HĐQT ngày 12/10/2021 của Công ty v/v Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 12/10/2021
*./ Văn bản 253/CBTT-TT Công ty Tràng Thi v.v CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 09/10/2021
*./ Văn bản 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Tràng Thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 09/10/2021
*./ Văn bản 69/2021/BB-ĐHĐCĐ Công ty Tràng Thi ngày 08/10/2021 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 09/10/2021

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: