slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Danh sách tổng hợp cổ đông Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi – Thời gian chốt Danh sách để thực hiện lấy Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15h00 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 30/12/2022
*./ Văn bản số 87/2022/TTr-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 28/12/2022 v/v Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. 28/12/2022
*./ Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 của HĐQT v/v Hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 27/12/2022
*./ Thông báo số 82/2022/TB-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 14/12/2022 v/v Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. 14/12/2022
*./ Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 14/12/2022 v/v Thông qua việc hoãn và dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 14/12/2022
*./ Văn bản số 73/2022/QC-HĐQT ngày 24/11/2022 v/v Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 24/11/2022
*./ Văn bản số 72/2022/TM-HĐQT ngày 24/11/2022 v/v Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 24/11/2022
*./ Danh sách tổng hợp cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (Thời gian chốt Danh sách để tổ chức ĐHĐ CĐ bất thường năm 2022: 15h00 Ngày 24 tháng 11 năm 2022) 24/11/2022
*./ Thông báo số 69/2022/TTr-HĐQT ngày 23/11/2022 v/v Chốt danh sách cổ đông để tiến hành gửi thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 23/11/2022
*./ Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐQT ngày 22/11/2022 v/v Thông qua Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 22/11/2022
*./ Nghị quyết số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022 v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án góp vốn hợp tác kinh doanh và đầu tư cùng Tổng công ty rau quả, nông sản – CTCP tại dự án Toà nhà hỗn hợp tại số 02 Phạm Ngọc Thạch, Q.Đống Đa, Hà Nội 18/11/2022
*./ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/11/2022 v/v Thông qua Phương án góp vốn Hợp tác kinh doanh và đầu tư cùng Tổng công ty rau quả, nông sản – CTCP tại dự án Toà nhà hỗn hợp tại số 02 Phạm Ngọc Thạch, Q.Đống Đa, Hà Nội (+ Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết) 18/11/2022
*./ Nghị quyết số 62B/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 18/11/2022
*./ Nghị quyết số 62/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022 v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 18/11/2022
*./ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/11/2022 v/v Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (+ Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết) 18/11/2022
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Hợp tác và đầu tư) 08/11/2022
*./ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Công tác nhân sự HĐQT) 08/11/2022
*./ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi 25/10/2022
*./ Nghị quyết số 53/2022/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Tràng Thi ngày 19/10/2022 v/v Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Khoản 2 Điều 4 – Điều lệ công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19/10/2022
*./ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Tràng Thi ngày 19/10/2022 v/v Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Khoản 2 Điều 4 – Điều lệ công ty. 19/10/2022
*./ TB Danh sách tổng hợp Cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tràng Thi  05/10/2022
*./ TB Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/10/2022

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: