slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi 31/10/2023
*./ Bộ văn bản về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2023 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) cho nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Chuyển nhượng một phần dự án Quang Húc 30/10/2023
*./ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TMDV Tràng Thi 13/10/2023
*./ Quyết định số 49/2023/QĐ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 13/10/2023 v/v Thành lập Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ công ty và Phương án chuyển nhượng một phần dự án KĐT Quang Húc, xã Quang Húc, huyện Tam Nông thuộc KĐT sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông 13/10/2023
*./ Văn bản số 48/2023/PLYKCĐ-TT Công ty Tràng Thi ngày 13/10/2023 – Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13/10/2023
*./ Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 12/10/2023 v/v Thông qua Phương án chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Quang Húc, xã Quang Húc, huyện Tam Nông thuộc Khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông 13/10/2023
*./  Tờ trình số 46/2023/TTr-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 12/10/2023 v/v Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ công ty. 13/10/2023
*./ Thông báo số 45/2023/TB-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 09/10/2023
*./ Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT v/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Bổ sung ngành nghề KD; Sửa đổi Điều lệ công ty và Phương án chuyển nhượng một phần Dự án Quang Húc 09/10/2023

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: